Choose a Package

Miễn phí

0.00

 • Miễn phí đăng tin
 • Không giới hạn tin đăng
 • Không giới hạn số ngày

Xác nhận

189.00

 • 1 tin bất kỳ
 • 365 ngày duy trì
 • Xác nhận chủ thể
 • Quản lý địa điểm

Nổi bật

30.00

 • 1 tin bất kỳ
 • 30 ngày duy trì
 • Nổi bật tin đăng
 • Marketing tin đăng

Nâng cao

80.00

 • 1 tin bất kỳ
 • 90 ngày duy trì
 • Nổi bật tin đăng
 • Marketing tin đăng

Cao cấp

300.00

 • 1 tin bất kỳ
 • 180 ngày duy trì
 • Nổi bật tin đăng
 • Marketing tin đăng